Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace obce Poříčí u Litomyšle dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (rovněž dále "InfZ")
 

1. NÁZEV: Obec Poříčí u Litomyšle

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Obec Poříčí u Litomyšle jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

a) Zastupitelstvo obce Poříčí u Litomyšle - 9 členů: 

starosta obce: František Bartoš

místostarosta obce: Ing. arch. Radim Bárta

Ostatní členové zastupitelstva: Vojtěch Faltys, Kateřina KusáIng. Petr Faltys, Jiří Bartoš, Mgr. Jaroslav Švihel, Jana Zachová Dis., Ing. Tomáš Rosypal.

Kontrolní výbor - zřízen z 3 členů zastupitelstva obce: Jiří Bartoš - předseda, Mgr. Jaroslav Švihel, Jana Zachová Dis. - členové.

Finanční výbor - zřízen z 3 členů zastupitelstva obce: Ing. Petr Faltys - předseda, Ing. Tomáš Rosypal, Kateřina Kusá - členové.

b) Rada obce: není zřízena.    

c) Obecní úřad - odbory nejsou zřízeny. 

d) Příspěvkové organizace - nejsou zřízeny.

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Obecní úřad Poříčí u Litomyšle

Poříčí u Litomyšle 81

570 01 Litomyšl

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Obecní úřad Poříčí u Litomyšle 

Poříčí u Litomyšle 81

570 01 Litomyšl

4. 3 Úřední hodiny

 • Pondělí: 08.00-11.00
 • Úterý: 08.00-11.00
 • Středa: 16.00-19.00

4. 4 Telefonní čísla

 • Obecní úřad - 461 638 231
 • Starosta - 731 183 315
 • Místostarosta - tel. 608 967 637

4.5 Čísla faxu - obec nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky: www.obecporici.cz

4.7 Adresa e-podatelnypodatelna.obecporici@email.cz

4.8 Další elektronické adresy:

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT:

Bankovní spojení : č.ú. 1283449389/0800

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ: 00579611

7. DIČCZ00579611

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

 • Územní plán obce - není k dispozici v elektronické podobě.
 • Střednědobý výhled rozpočtu obce: zde.
 • Povodňový plán: zde. 
 • Strategický plán rozvoje: zde
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce: je součástí závěrečného účtu zde.

8.2 Rozpočet

Více informací o rozpočtech zde.

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16 Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a InfZ.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle 20 odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. FORMULÁŘE

Žádost o kácení dřevin

Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. POPISY POSTUPŮ - návody pro řešení životních situací: https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. K dispozici zde.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informace

Usnesení vydaná dle §16a odst. 7 InfZ byla přijata:

 • Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, čj. KrÚ 53366/2016, dostupné zde.

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dostupný zde.

16.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA podle zákona č. 106/1999 Sb.